Opłata za śmieci mocno w górę

, , ,

Radni przychylili się do propozycji burmistrz i podnieśli stawki opłat za śmieci. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca br. O ile drożej przyjdzie zapłacić?

Podczas sesji rady miejskiego gminy Mirsk w dniu 25 maja 2023 roku, radni przychylili się do propozycji burmistrza Jasińskiego i podjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Mirsk oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

W uchwale wskazano:

§ 1.1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mirsk, na których zamieszkują mieszkańcy od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje:

a) od 1 do 5 mieszkańców włącznie – w wysokości 35 zł od każdego mieszkańców,
b) od 6 do 10 mieszkańców włącznie – w wysokości 33 zł od każdego mieszkańców,
c) od 11 mieszkańców – w wysokości 31 zł od każdego mieszkańców.

3. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2.

§ 2.1. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków o określonej pojemności oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w ust. 2.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek, w zależności od jego pojemności:

1) dla pojemnika lub worka o pojemności 120 litrów – w wysokości 29,24 zł;
2) dla pojemnika lub worka o pojemności 240 litrów- w wysokości 58,48 zł;
3) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów – w wysokości 268,03 zł.

§ 3. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, w wysokości 224,97 zł rocznie od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 5.1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

2. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w kwocie 2 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 6. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej będącą dwukrotnością wysokości stawki ustalonej w § 1 ust. 2, § 2 ust. 2, § 4 za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Uchwała wchodzi w życie 1 lipca 2023 r. z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

źródło: lwówecki.info

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *