Burmistrz wydał decyzję o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej

, , ,

Informacja o tej inwestycji wśród mieszkańców sołectwa wywołała sporo kontrowersji. W dniu wczorajszym Burmistrz wydał decyzję oraz przedstawił uzasadnienie, w którym szczegółowo opisał przebieg procesu.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz wydał decyzję o warunkach zabudowy w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na terenie części działek nr 394/1 i 393, obręb Oleszna Podgórska, gmina Lubomierz o łącznej mocy do 28 MW oraz przedstawił uzasadnienie, w którym szczegółowo opisał przebieg procesu.

Uzasadnienie

Z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji opisanej w osnowie niniejszej decyzji wystąpiła spółka PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa. Wniosek obejmuje działkę, dla której brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustalenie warunków zabudowy następuje w drodze decyzji. Teren objęty wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie podlega, na podstawie przepisów odrębnych, obowiązkowi sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy projekt decyzji, zgodnie z art. 60 ust. 4, przygotowuje osoba wpisana na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. W związku z tym przygotowanie projektu przedmiotowej decyzji o warunkach zabudowy zostało zlecone uprawnionemu urbaniście.

W trakcie prowadzonego postępowania w odpowiedzi na zawiadomienie o jego wszczęciu w dniu 04.05.2023 r. wpłynęło pismo Państwa Anny i Tomasza […] w sprawie braku zgody na budowę wielkoobszarowej farmy fotowoltaicznej na działkach nr 391/4 oraz 393 obręb Oleszna Podgórska. W piśmie wykazano możliwość dewastacji krajobrazu naturalnego oraz walorów turystycznych gminy Lubomierz, niszczenie miejsc lęgowych i obszarów zerowania gatunków ptaków chronionych, zbyt małą odległość od gruntów leśnych Skarbu Państwa, co z kolei miałoby negatywnie oddziaływać na ciągłość korytarzy migracyjnych dużych ssaków, a także spowodować wzmożone zagrożenie pożarowe dla kompleksów leśnych. Poza względami przyrodniczymi autorzy pisma podnieśli także aspekt spadku wartości nieruchomości w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Ponadto zawnioskowali do organu o każdorazowe pisemne informowanie ich o spływającej korespondencji w sprawie. W odpowiedzi na powyższe pismo tutejszy organ pismem z dnia 11.05.2023 r., o sygnaturze RT-GB.6730.20.2.2023 poinformował Państwa Jankowskich, iż nie ma on obowiązku informowania stron o każdej korespondencji wpływającej, wychodzącej lub znajdującej się w aktach sprawy w trakcie trwania postępowania administracyjnego, natomiast po zebraniu całości dokumentacji, przed wydaniem decyzji, zostaną zawiadomieni na piśmie jako strona postępowania, o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zgodnie z art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dodano również informację, iż na każdym etapie postępowania, również po jego zakończeniu strony postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie w dniu 05.05.2023 r., wpłynęło do tutejszego Urzędu pismo Nadleśnictwa Lwówek Śląski o sygnaturze ZG.224.10.2023 informujące, iż teren planowanej inwestycji przylega bezpośrednio do gruntów leśnych Skarbu Państwa o łącznej długości 650 m. Wskazano, iż taki stan rzeczy może stwarzać sytuacje konfliktowe spowodowane opadającymi konarami drzew i spowodowania szkód dla planowanej farmy fotowoltaicznej. Kolejnym problemem może być wzrost zagrożenia pożarowego dla lasów wynikający z przeprowadzania prac przy przyszłym obiekcie oraz samej jego eksploatacji. Podniesiono również fakt, iż na działce nr 647 obręb Oleszna Podgórska w odległości 400m od przyszłej inwestycji zlokalizowane jest czynne gniazdo bociana czarnego. Dodatkowo Nadleśnictwo Lwówek Śląski wystąpiło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o utworzenie strefy ochrony bociana czarnego. W odpowiedzi na powyższe pismo Nadleśnictwa Lwówek Śląski, w celu określenia faktycznego zasięgu ochronnego, został wysłany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu wniosek o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. W odpowiedzi na wniosek tutejszego Urzędu wpłynęło w dniu 07.06.2023 r., pismo o sygnaturze WPN.612.368.2023 JG z informacją, iż planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody i w związku z tym projekt ww. decyzji nie podlega uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w trybie art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W dniu 04.05.2023 r. wpłynął do tutejszego Urzędu protest przeciwko budowie farm fotowoltaicznych w Olesznej Podgórskiej Pani Anny […], podpisany przez 127 mieszkańców miejscowości Oleszna Podgórska. Po zapoznaniu się z jego treścią zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Urzędu Gminy Lubomierz wraz z inwestorem i mieszkańcami miejscowości Oleszna Podgórska, na którym podniesiono kwestie planowanej inwestycji.

Ponadto, z uwagi na dużą moc przyłączeniową inwestycji, tutejszy Urząd wystąpił do spółki Tauron Dystrybucja z pytaniem czy inwestycja nie spowoduje negatywnego wpływu na już istniejące mikroinstalacje na obszarze miejscowości Oleszna Podgórska i Lubomierz, poprzez m.in. wyłączanie falowników i zakłócania podaży energii elektrycznej do sieci, a także czy w przyszłości nie spowoduje to problemów z możliwością podłączenia kolejnych mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej na wspomnianym wyżej obszarze. W dniu 06.06.2023 r., wpłynęła odpowiedź w sprawie, z której wynika, że Spółka Tauron Dystrybucja nie otrzymała oficjalnego wystąpienia o określenie warunków przyłączenia dla elektrowni fotowoltaicznej z taką wielkością mocy przyłączeniowej na analizowanym obszarze sieci. Ponadto przy takiej mocy przyłączeniowej możliwość ewentualnego przyłączenia źródła wytwórczego byłaby rozpatrywana do sieci dystrybucyjnej 110 kV. Jednocześnie wskazano, że w wielu miejscach sieci wyczerpały się zdolności przesyłowe i podłączenie kolejnej inwestycji tego typu wymaga zwiększonych nakładów inwestycyjnych w zakresie ich modernizacji, co nie jest obecnie ujęte w planach Rozwoju Tauron Dystrybucja.

W dniu 21.06.2023 r., wpłynęło pismo Starosty Lwóweckiego przekazujące wg. właściwości pismo Pana Roberta Obaz, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w którym zwrócił się on z prośbą o wsłuchanie się w głosy mieszkańców oraz ponowne rozpatrzenie inwestycji z ich perspektywy oraz przeprowadzeniem szerokich konsultacji społecznych w tym temacie. W odpowiedzi na ww. pismo tutejszy organ wyjaśnił, iż na bieżąco analizowano dokumenty spływające w przedmiotowej sprawie, dokonano dodatkowych uzgodnień, a także wsłuchano się w głosy mieszkańców. Ponadto w dniu 18 maja br. odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Oleszn Podgórska wraz z właścicielem nieruchomości oraz przedstawicielami Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz, gdzie wysłuchano zarówno jednej jak i drugiej strony. Ponadto projekt przedmiotowej. decyzji o ustaleniu warunków zabudowy został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Starostą Lwóweckim, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarządem Zlewni w Lwówku Śląskim oraz TAURON Dystrybucja S.A.

Dodatkowo temat przedmiotowej inwestycji był również podejmowany na LXVIII Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w dniu 25.05.2023 r.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego po analizie wszystkich dokumentów w sprawie, a także w celu zabezpieczenia interesu gruntów leśnych będących w administrowaniu Nadleśnictwa Lwówek Śląski została ustanowiona nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 30 m od granicy lasu.

Mając powyższe na uwadze, tutejszy organ stwierdził, że zaistniałe w toczącym się postępowaniu okoliczności nie mają wpływu na wydanie warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia opisanego w osnowie niniejszej decyzji.

Burmistrz Lubomierza wskazał także, iż niniejsza decyzja została uzgodniona z Starostą Lwóweckim, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Starostwem Powiatowym W Lwówku Śląskim, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, Starostą Lwóweckim jako organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W wydanej decyzji Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz ustalił na rzecz PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, następujące warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie części działek nr 394/1 i 393 obręb Oleszna Podgórska, gmina Lubomierz o łącznej mocy do 28 MW.

W warunkach i szczegółowych zasadach zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Burmistrz wskazał:

 • obowiązująca linia zabudowy – nie ustala się obowiązującej linii zabudowy; ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji, w odległości:
  • 6,0 m od dróg gminnych wewnętrznych;
  • 30,0 m od granicy lasu;
 • maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,70;
 • minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
 • wysokość paneli: do 5,0 m;
 • gabaryty obiektów infrastruktury technicznej:
  • kontenerowa stacja transformatorowo – kontrolna: do 28 sztuk o powierzchni do 20 m² każda; – wysokość do 4,0 m; geometria dowolna;
  • dopuszcza się magazyny energii: wysokość do 4,0 m; geometria dowolna.

Ze wszystkimi szczegółami wydanej decyzji można się zapoznać na stronach lubomierskiego magistratu.

źródło: lwówecki.info

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *